Krajinár.sk

Čo je to Arboristika?

Arboristika je odbor ktorý sa zaoberá starostlivosťou o dreviny od výberu vhodného druhu na určenom mieste, cez výsadbu a starostlivosť až po výrub.

V užšom slova zmysle je arboristika spájaná len s mestským priestorom a týmto pomenovaním je často označovaná iba starostlivosť o vzrastlé dreviny spojená s výchovou resp. tvarovaním mladých drevín tak, aby sme predchádzali budúcim rastovým komplikáciám prípadne prerastaniu drevín do chodníkov, ciest či budov. Pri starších drevinách sa zvykne arboristika spájať s udržiavaním takzvanej PREVÁDZKOVEJ BEZPEČNOSTI.

Prevádzkovou bezpečnosťou sa nazýva stav dreviny, kedy je jej zotrvanie na mieste (napríklad na ulici) bezpečné a nehrozí samovoľný pád veľkých suchých konárov, vyvrátenie alebo zlomenie dreviny pri bežne sa vyskytujúcom počasí. Prevádzková bezpečnosť musí byť zabezpečená takým spôsobom, aby zároveň bola zachovaná čo najvyššia možná dĺžka života stromu, jeho prirodzený tvar a zdravotný stav.

Práve neúmerné zásahy do tvaru stromu a zlé vedenie rezov za účelom zabezpečenia či tvarovania dreviny sú častou príčinou predčasného odumretia stromu, vzniku ďalších bezpečnostných rizík alebo okamžitej straty listov. Preto je dôležité aby práce vykonávali dostatočne odborne zdatný pracovníci. Pre príklad sa dá uviesť, že zatiaľ čo správne vykonaný rez strom zacelí – prerastie za obdobie 5-7 rokov bez ďalších následkov. Nesprávne vykonaný rez na tom istom konári môže byť nezaceliteľný a  stáva sa bránou pre huby a hmyz ktoré dokážu v priebehu 15-30 rokov na pohľad stále vitálny strom rozložiť zvnútra.

Nemenej dôležité a život stromu ohrozujúce sú faktory na ktoré má vplyv každý z nás aj keď si to neuvedomuje. Je to výstavba a s tým spojený nižší vsak zrážok, zvýšenie sálavého tepla, zmeny vo vodnom režime podzemných vôd, zhutňovanie pôdy, strata organickej zložky pôdy v dôsledku hrabania lístia bez náhrady humusu, navážky zeminy ale aj zmena zloženia vzduchu v dôsledku intenzifikácie dopravy.

Krajinár.sk ponúka v rámci svojej činnosti konzultácie a kompletné portfólio arboristických prác vrátane prác lanovou (stromolezeckou) technikou priamo v korune.